Sprzedawco, jak już wskazywaliśmy w naszych poprzednich wpisach, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta dokonała małej rewolucji w regulaminach sklepów internetowych. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się zmianom w budowie sklepu internetowego, które koniecznie musisz wprowadzić, a gdy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze e-commerce, to wskażemy Ci na co musisz zwrócić uwagę tworząc swój sklep.

Obowiązek informacyjny

Informacje, które zobowiązany jesteś podać konsumentowi w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zostały już przez nas przenalizowane, jednakże pragniemy przypomnieć najważniejsze. Musisz poinformować konsumenta o:

  1.  głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą oraz o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
  4. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  5. sposobie i terminie zapłaty;
  6. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
  8. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  9. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  10. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Pamiętaj, że nie zrealizowanie tego obowiązku wiąże się z pewnymi sankcjami i to nie tylko w ustawie o prawach konsumenta, a także kodeksu wykroczeń – zgodnie art. 139b kodeksu wykroczeń  kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny. Pamiętaj, że  jeżeli nie poinformujesz kupującego-konsumenta o opłatach dodatkowych lub innych kosztach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, lub o kosztach zwrotu rzeczy, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 10, to konsument nie poniesie tych opłat i kosztów, więc to Ty zostaniesz nimi obarczony. A także  zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27, a więc konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy + kolejne 12 miesięcy.

Przypominamy, że idealnie jest zamieścić większość wymaganych informacji w regulaminie sklepu internetowego. Zalecamy również skonfigurowanie checkboxa w ścieżce zamówienia, którym konsument potwierdzi, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki. Jest to szczególnie ważne, gdyby konsument kwestionował fakt wypełnienia obowiązków informacyjnych i np. żądał przyjęcia zwrotu rzeczy po upływie 14-dniowego terminu argumentując, że nie został o prawie do odstąpienia od umowy należycie poinformowany.

Ponadto, wymagane informacje możesz również podać w odpowiednich zakładkach oraz w opisie produktu.

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.

Zgodnie z  ustawą o prawach konsumenta jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami zamówienie z obowiązkiem zapłaty lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania (np. Potwierdź zakup). Ważne jest, aby konsument w chwili złożenia zamówienia miał świadomość, że po kliknięciu w przycisk zobowiązany będzie do zapłaty określonej ceny. Zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą.

Więcej niezbędnych Ci informacji już za tydzień.

[warning]Pamiętaj, że z chęcią odpowiemy na Twoje pytania[/warning]

 

 

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!