Sejm RP uchwalił ustawę o prawach konsumenta

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. uchwalono ustawę o prawach konsumenta. Prezydent w dniu 30 maja 2014 r. podpisał ustawę, która zwiększa ochronę kupujących na odległość i nakłada nowe obowiązki na sprzedawców. Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 25 grudnia 2014 r. Od tego dnia zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci obowiązani będą do jej przestrzegania.

Co zyskają konsumenci dzięki wprowadzeniu nowej ustawy o prawach konsumenta?

Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawarcia. Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji będzie przysługiwało konsumentowi również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie stacjonarnym. Umożliwi to konsumentowi bardziej świadome podjęcie decyzji o zawarciu umowy.

Należy przede wszystkim wskazać, że nowa ustawa o prawach konsumenta wydłuża termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość do 14 dni bez podania przyczyn. Aktualny termin na odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynosi 10 dni.

Przepisy nowej ustawy mają też ułatwić konsumentom zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będą musieli ponieść w związku z zawieraną umową – przedsiębiorca będzie bowiem zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Oznacza to wprowadzenie dodatkowego obowiązku informacyjnego dla przedsiębiorców.

Ponadto, nowa ustawa konsumencka zwalnia konsumenta od obowiązku ponoszenia kosztów, związanych ze zwrotem rzeczy w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Ustawa zwiększa także swobodę konsumenta, co do wyboru uprawnienia, z jakiego może skorzystać w przypadku rzeczy posiadającej wady:  nowa ustawa o prawach konsumentów przywraca możliwość żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy od razu po wykryciu wady, bez konieczności wskazywania w pierwszej kolejności żądania naprawy bądź wymiany rzeczy.

Wejście w życie ustawy o prawach konsumenta w grudniu 2014 r. jeszcze bardziej niż dotychczas będzie chronić interes konsumencki. Dlatego też, już teraz zapraszamy sprzedawców internetowych do zapisu na przygotowany przez prawników naszego serwisu bezpłatny kurs e-mailowy ze zmian, które wprowadza nowe prawo konsumenckie:  PrawoEcommerce.pl.

Ustawa konsumencka 2014

Czy wprowadzenie nowej ustawy o prawach konsumenta wiąże się z korzyścią dla przedsiębiorców?

Przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. sprawie implementacji jej przepisów do krajowej ustawy o prawach konsumenta wymuszają wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich państwach członkowskich. Powinno to zwiększyć zaufanie przedsiębiorców do systemów prawnych innych państw, obniżyć koszty związane z dostępem do rynków tych państw, a w konsekwencji także ułatwić im działalność poza granicami kraju.

Kiedy należy prowadzić zmiany w sklepie internetowym?

Regulacje zawarte w nowej ustawie o prawach konsumenta będą obowiązywały od dnia wejścia w życie nowej ustawy (tj. od 25 grudnia 2014 r.), a jej zapisy stosowane będą do umów zawartych po tej dacie. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że sprzedawca obowiązany będzie udostępnić dwa regulaminy sklepu internetowego – jeden dostosowany już do nowych przepisów ustawy o prawach konsumenta, a drugi dostosowany do przepisów dotychczasowych.

Podsumowanie

Prawa kupujących i obowiązki sprzedających będą identyczne w całej Unii Europejskiej. Dzięki temu dokonywanie zakupów w sieci będzie bezpieczniejsze. Najważniejsze zmiany, które będą chronić wszystkich słabszych uczestników rynku – to wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 10 do 14 dni oraz wymóg uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian, jakie wprowadza ustawa o prawach konsumenta, zachęcamy do zapisania się na bezpłatny kurs z nadchodzących zmian w prawie Prawoecommerce.pl oraz kontaktu z prawnikami naszego serwisu.