W dzisiejszej lekcji przedstawimy o czym musisz poinformować kupującego-konsumenta. Obowiązek informowania kupującego-konsumenta nałożony został na sprzedawcę ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Ustawa ta rozróżnia dwie sytuacje w których dochodzi do zawarcia umowy z kupującym-konsumentem (tzw. sytuację typową, czyli do transakcji dochodzi w sklepie stacjonarnym oraz sytuacje nietypowe: sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość, np. w sklepie internetowym). Z oczywistych względów przeanalizujemy obowiązek informacyjny związany z sytuacją nietypową.

Wymagane przez ustawę informacje, to…

Informacjami, które musisz podać w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się z umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa są:

  1. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  2. swoje dane identyfikujące, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym zostałeś zarejestrowany;
 1. adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie się z Tobą skontaktować;
 2. adres, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres przedsiębiorstwa;
 3. łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę masz obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 4. koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka;
 5. sposób i termin zapłaty;
 6. sposób i termin spełnienia świadczenia przez Ciebie oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
 7. sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do tej ustawy;
 8. koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 9. obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów;
 10. brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub wskazanie okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 11. obowiązek dostarczenia przez Ciebie rzeczy bez wad;
 12. istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
 13. kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposób zapoznania się z nim;
 14. czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 15. minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 16. wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 17. funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony;
 18. mającej znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 19. możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Jak widzisz, katalog informacji, które jesteś zobowiązany przekazać konsumentowi jest bardzo rozbudowany.

[info]Sprzedawco, pamiętaj, że ich zakres może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego produktu – inne informacje będą niezbędne przy sprzedaży książek, a inne przy sprzedaży e-booków. W przypadku wątpliwości skontaktakuj się z nami, z chęcią pomożemy. [/info]

Obowiązki z Kodeksu Cywilnego

Musisz też wiedzieć, że nie tylko ustawa o prawach konsumenta nakłada na Ciebie obowiązek informowania kupującego-konsumenta.

Także Kodeks Cywilny zobowiązuje Cię do udzielenia mu przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z rzeczy sprzedanej (np. rodzaju rzeczy, kreślenie jej producenta lub importera, znaku bezpieczeństwa i znaku zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacji o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach).

Informacje te powinny znajdować się na rzeczy sprzedanej lub być z nią trwale połączone, jeżeli rzecz jest sprzedawana w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży informację, która może być ograniczona do rodzaju rzeczy, jej głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera rzeczy.

Gdy nie podasz tych informacji

W przypadku sklepu internetowego niezbędne może okazać się podanie tych informacji na stronie produktu. Pamiętaj, że ustawodawca za niepoinformowanie konsumenta przewiduje „kary”, np. zgodnie z art. 23 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli nie spełnisz obowiązków informacyjnych dotyczących opłat dodatkowych lub innych kosztów lub kosztów zwrotu rzeczy, konsument nie poniesie tych opłat i kosztów. Jeżeli natomiast nie poinformujesz kupującego-konsumenta o prawie odstąpienia od umowy prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 27 tejże ustawy.

[warning] Pamiętaj, że w opisie należy podać rodzaj rzeczy, określić jej producenta lub importera, zamieścić znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, a także informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, np. określenie jego energochłonności (w przypadku urządzeń elektrycznych), a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. Widać, że nie jest to wyliczenie wszystkich informacji, dlatego w zależności od charakteru sprzedawanej rzeczy lub innych przedmiotów, takich jak np. energia czy treści cyfrowe, zależeć będzie jakie informacje będziesz musiał przekazać. W przypadku treści cyfrowych będziesz musiał podać, np. funkcjonalność treści cyfrowej, czyli typ pliku i jej rozmiar.[/warning]

Odrębnymi przepisami o których mowa to np. art. 10 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.), czy art. 16 i 21 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.)

Sprzedawco pamiętaj, że gdy nie poinformujesz konsumenta albo poinformujesz go nieprawidłowo i w następstwie po zawarciu umowy przyczyniło się to do powstania szkody u kupującego, to możesz odpowiadać z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. W niektórych przypadkach, możesz odpowiadać za produkt niebezpieczny (a więc niezapewniający bezpieczeństwa, którego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. Dlatego Sprzedawco, tak ważne jest abyś umieścił rzetelne informacje w opisie produktu.

Pamiętaj, że nie możesz wyłączyć czy ograniczyć względem konsumenta swojej odpowiedzialności – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za klauzulę niedozwoloną zapis brzmiący: „Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor nie informując o tym sprzedawcy.” (numer wpisu: 5064)

[notice]Sprzedawco, pamiętaj, że w przypadku wątpliwości zawsze możesz zwrócić się do nas. Odpowiemy na wszystkie pytania.[/notice]