To już pewne! 25 grudnia 2014 r. obowiązywać będzie nowa ustawa konsumencka!

Zapraszamy do przeczytania artykułu o nowej ustawie konsumenckiej, w którym pokrótce omówiliśmy o czym sprzedawcy powinni wiedzieć w związku z nowym prawem konsumenckim 2014. W tym artykule pragniemy szczegółowo przedstawić, najważniejsze informacje odnośnie reklamacji towaru w związku z nową ustawą o prawach konsumenta .

poradnik-sprzedawcy-internetowego

Kiedy rzecz sprzedana jest niezgodna z umową?

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiający próbkę lub wzór
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli kupującym będzie konsument, a wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, gdy sprzedana rzecz ma wadę, w związku z nową ustawą konsumencką?

  1. Kupujący będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupujących wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie będzie miało zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez sprzedawcą, bądź nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  2. Kupujący nie będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli wada będzie nieistotna
  3. Sprzedawca będzie obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
  4. Sprzedawca będzie mógł odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagać będzie nadmiernych kosztów.
  5. Kupujący, który wykonywać będzie uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takie miejsce nie zostanie określone w umowie- do miejsca, w którym rzecz zostanie wydana kupującemu, jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposobie  jej zmontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany będzie udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje

reklamacja

Jaki jest termin na rozpatrzenie reklamacji ?

Jeżeli kupujący będący konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu  dni, uważa się, że żądanie to uzna za uzasadnione.

W przypadku, gdy sprzedawca dopuści się zwłoki z odebraniem rzeczy, kupujący będzie mógł odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Sprzedawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawni się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym będzie konsument, bieg terminu przedawnienia nie będzie mógł zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Podsumowanie

Nowa ustawa konsumencka 2014 wprowadzi wiele nowych praw i obowiązków zarówno dla sprzedawcy jak i kupujących min. należy zwrócić uwagę na czas rozpatrywania reklamacji .

Dobrze jest prędzej się z nią zaznajomić i przygotować się na zmiany! Zapraszamy do przeczytania artykułu o ustosunkowaniu się do reklamacji klienta.