Dzisiejszy wpis ma na celu przedstawienie typów umów, do których nie będą miały zastosowania przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

DO JAKICH UMÓW NIE STOSUJE SIĘ USTAWY O PRAWACH KONSUMENTÓW?

W porównaniu z dotychczasowymi przepisami dotyczącymi zawierania umów na odległość Nowa Ustawa poszerza zakres umów, do których nie stosuje się przepisów Ustawy.

Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta nie stosuje się do umów:
  1. dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej;
  2. dotyczących gier hazardowych;
  3. zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;prawopraw
  4. dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 11 i art. 18 Ustawy;
  5. zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;
  6. zawieranych z dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;
  7. dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;
  8. imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm. ));
  9. których mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370);
  10. zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
Co mówi dyrektywa w sprawie praw konsumentów:

W celu uniknięcia obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców państwa członkowskie mogą postanowić o niestosowaniu niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawane są towary lub usługi o niewielkiej wartości. Próg wartości należy ustalić na wystarczająco niskim poziomie, tak aby wyłączone zostały jedynie zakupy o niewielkim znaczeniu. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania tej wartości w ustawodawstwie krajowym, pod warunkiem że nie przekracza ona 50 EUR. W przypadku gdy konsument zawarł w tym samym czasie dwie umowy lub większą liczbę umów, których przedmioty są ze sobą powiązane, dla celów stosowania tego progu powinien być uwzględniany całkowity ich koszt.

Ponadto przepisów Ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości. Ustawy nie stosuje się również do umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń mieszkalnych, z wyjątkiem przepisów rozdziału II Ustawy, które stosuje się, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

SPRZEDAŻ W SKLEPIE INTERNETOWYM TO NIE UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Odnośnie do wyjątku wskazanego w pkt. 10 powyżej wskazujemy, że dotyczy on umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. zakup od akwizytora, czy też na pokazie), a nie umów zawieranych na odległość (np. w sklepie internetowym). W prasie można często znaleźć mylne informacje, że np. prawa odstąpienia od umowy nie będzie się stosowało, gdy zakup w sklepie internetowym nie przekroczy 50 zł – jest to oczywiście nie prawda, w tym wypadku nie ma takich ograniczeń.

PODSUMOWANIE

Powyżej wskazaliśmy umowy, co do których nie stosuje się przepisów Nowej Ustawy. W kolejnych lekcjach wskażemy natomiast wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – jest to odrębna kwestia, od tej wskazanej powyżej. W przypadku zaistnienia takiego wyjątku konsumentowi nie przysługuje jedynie prawo odstąpienia od umowy, natomiast w pozostałym zakresie sprzedawca obowiązany jest spełnić obowiązki wynikające z ustawy.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!