W niniejszym wpisie postaramy się przekonać Cię do zwrócenia szczególnej uwagi na regulamin.

Jak wskazaliśmy w wcześniejszych wpisach, ustawodawca ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nałożył na sprzedawców internetowych szereg obowiązków informacyjnych, a ich nie spełnienie wiąże się z dotkliwymi sankcjami.

Świetnym miejscem udzielenia konsumentowi tych informacji jest właśnie regulamin sklepu internetowego. Takie samo stanowisko zajął również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w swoich materiałach.

UOKiK wprost stwierdził, że każdy e-sklep musi posiadać swój regulamin i udostępniać go nieopłatnie klientom przed zawarciem umowy (http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/obowiazki-informacyjne-i-regulaminy/ [dostęp: 09.09.2015]) Jako tego źródło obowiązku UOKiK wskazuje art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta oraz art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)

Przed poznaniem wskazywanego art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną należy wyjaśnić, że prowadzenie sklepu internetowego wiąże się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Podmiot, który świadczy takie usługi jest nazwany w ww. ustawie usługodawcą. Podmiot, który korzysta ze świadczonej usługi to usługobiorca.

Ustawodawca nakłada na usługodawcę wiele obowiązków, np. zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na usługodawcy ciąży obowiązek określenia regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatnego udostępnienia usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

regulamin dla sklepu internetowego

Należy pamiętać, że usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w ww. sposób.

Regulamin do sklepu internetowego musi określić w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

    1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
    2. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
Jest to jedynie minimalny zakres, który w regulaminie musi określić usługodawca. Ponadto, ma on obowiązek świadczyć usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Podsumowując, regulamin jest sercem Twojego sklepu internetowego, dlatego tak ważne jest zadbanie, aby był on zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ważne jest również aby nie zawierał on tzw. klauzul niedozwolonych (o tym czym są klauzule niedozwolone dowiesz się już w kolejnym wpisie), które mogą narazić Cię na postępowanie przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i koszty z tym związane.

[info]Pamiętaj, że jeśli masz pytania, to z chęcią na nie odpowiemy. Pamiętaj także, że jeśli potrzebujesz pomocy przy przygotowaniu poprawnego regulaminu, to służymy swoją pomocą.[/info]