W dzisiejszym wpisie odpowiemy na często zadawane pytanie – nasi sprzedawcy nie wiedzą w jakim terminie muszą naprawić albo wymienić reklamowany produkt. Posłużymy się przejrzystym przykładem i sprawimy, że wymiana towaru czy jego naprawa oraz wymagany czas na te czynności nie będą już problemem.

poradnik-sprzedawcy-internetowego

[textblock style=”2″]Pan Kowalski kupił w sklepie internetowym pana Nowaka telefon komórkowy. Z uwagi na wadę anteny złożył reklamację z tytułu rękojmi, żądając wymiany towaru. Pan Nowak pozytywnie rozpatrzył złożoną reklamację. Teraz zastanawia się, ile ma czasu na dokonanie wymiany?[/textblock]

JAKI TERMIN PRZEWIDZIANO W USTAWIE?

Prawo konsumenckie nie określa ani w dniach, tygodniach czy miesiącach terminu, w którym sprzedawca zobowiązany jest reklamowaną rzecz wadliwą wymienić albo naprawić. Zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu Cywilnego sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W doktrynie wskazuje się, że choć pojęcie czasu rozsądnego nie jest pojęciem nowym na gruncie KC, np. odwołuje się do niego  760[2] § 3 KC. Jest to jednak pojęcie niedookreślone i w odniesieniu do  umowy sprzedaży całkowicie nowe. (Namysłowska M., Lubasz D. (red. nauk.), Ustawa o prawach konsumenta, WK, 2015).

[info]Przypominamy, że w obowiązującej do 24 grudnia 2014 roku ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wymiana albo naprawa wadliwego towaru powinna nastąpić w odpowiednim czasie. Przy jego określaniu należało uwzględniać rodzaj towaru i cel jego nabycia. Zasady i procedury zawarte w tej ustawie stosuje się dalej do umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku.[/info]

Rozsądny czas =  niezwłocznie?

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że ustawodawca w art. 560 § 1 KC posługuje się określeniem niezwłocznie, tj. dla zniweczenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, czy obniżeniu ceny, proponowana wymiana lub naprawa ma być niezwłoczna i nie powodująca nadmiernych niedogodności dla kupującego. W doktrynie wskazuje się, że taki stan rzeczy powoduje, że może powstać wątpliwość do co znaczenia wskazywanych pojęć oraz nie powinno to prowadzić do nadania pojęciu rozsądnego czasu innego znaczenia niż to, które przypisuje się pojęciu niezwłoczności w odniesieniu do uprawnień sprzedawcy. Za rozsądny czas przyjmować należy zatem krótki czas, którego ramy wyznaczać będą okoliczności danego przypadku. Rozsądny termin oznacza więc dokonanie naprawy lub wymiany wadliwej rzeczy przez sprzedawcę „(…) bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwej rzeczy i charakter wady”. Nie ma bowiem jakichkolwiek racjonalnych przesłanek przemawiających za potrzebą różnicowania czasu, w którym powinna nastąpić naprawa lub wymiana rzeczy w ramach kontruprawnień, i tym, w którym wymiana lub naprawa następuje w wyniku roszczeń zgłoszonych przez kupującego. Czas, w jakim nastąpi wymiana lub naprawa rzeczy, może zostać uzgodniony przez strony (Namysłowska M., Lubasz D. (red. nauk.), Ibidem).

Podsumowanie

Podsumowując, w każdym przypadku należy indywidualnie ustalać ten termin. Termin ten inaczej będzie liczony dla sprzedawcy, które towary sprowadza bezpośrednio z Chin, inaczej dla sprzedawcy, który nowy produkt ma w swoim magazynie.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahajcie się i zadawajcie je w komentarzach lub bezpośrednio na nasz adres mailowy kontakt@prawoecommerce.pl. Pamiętajcie, że to Wy i Wasze problemy tworzą Akademię Prawa Ecommerce!