Gdy już jest pomysł, chwytliwa nazwa i domena oraz wybrana platforma sprzedażowa, to kolejnym krokiem do otwarcia sklepu marzeń jest organizacja dostaw towaru, zawarcie umowy z przewoźnikiem i określenie sposobów płatności. Zatem dokładnie o tym będzie ten artykuł. Zwrócimy uwagę na kwestie, których znajomość pozwoli Ci później zaoszczędzić sporo stresu i pieniędzy.

[error]Pamiętaj, że jeżeli nie czujesz się pewny w czytaniu skomplikowanych umów i regulaminów, to jesteśmy do Twojej dyspozycji i możesz skorzystać z naszej pomocy. Kontakt z prawnikiem ma miejsce zazwyczaj, gdy jest już za późno na uniknięcie negatywnych konsekwencji. Dlatego warto o tym pomyśleć przed zawarciem umowy i dobrze zabezpieczyć interesy swojej firmy.[/error]

Klauzule niedozwolone nie mają zastosowania w stosunkach między przedsiębiorcami

Z pewnością wiele słyszałeś o klauzulach niedozwolonych. Są to zapisy, które naruszają prawa konsumentów. Właśnie – konsumentów. Podpisując umowę jako przedsiębiorca z innym przedsiębiorcą nie jesteś konsumentem i w przypadku niekorzystnych zapisów nie będziesz mógł się powołać na instytucję klauzul niedozwolonych. Pamiętaj o tym!

Co jeżeli nie klauzule niedozwolone

W relacjach z innymi przedsiębiorcami zastosowanie ma jednak „zasada swobody umów” wynikająca z art. 353[1] Kodesu Cywilnego. Zgodnie z tą zasadą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

W zakresie swobody umów wyróżnia się: (Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1995, s. 130):

 1. swobodę zawierania umów, a więc kompetencję do decydowania:
  • czy w ogóle umowa zostanie zawarta,
  • z jakim podmiotem umowa zostanie zawarta,
  • o rozwiązaniu już istniejącego stosunku umownego,
  • o zmianie już istniejącego stosunku umownego,
 2. swobodę kształtowania treści umowy,
 3. swobodę wyboru formy zawarcia umowy.

Przyjmuje się, że sprzeczne z zasadami współżycia społecznego są umowy niezgodne z uczciwością i rzetelnością kupiecką (profesjonalistów) lub kształtujące wzajemne stosunki między stronami w sposób ewidentnie urągający słuszności (Z. Radwański, tamże).

Dla wyznaczenia granic swobody kontraktowania mają więc znaczenie te zasady współżycia społecznego, które odnoszą się do koncepcji:

 • słuszności kontraktowej,
 • uczciwości kupieckiej,
 • równej pozycji stron umowy,
 • przestrzegania zasad lojalnego, opartego na zaufaniu, postępowania wobec kontrahenta w trakcie kształtowania treści umowy i jej realizacji (M. Safjan, Kodeks cywilny, Tom I, Komentarz do art. 1 – 449[11] (red.) K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, s. 840).

Ograniczenie ustawowe zasady swobody umów polega na tym, że strony nie mogą rozszerzyć, ograniczyć albo znieść przepisów bezwzględnie obowiązujących. Na przykład:

 • nie można umownie ustalić formy zawarcia umowy, jeżeli ustawa dla jej ważności wymaga zachowania innej określonej formy prawnej (np. forma pisemna z datą pewną przy sprzedaży nieruchomości, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego),
 • nie można skutecznie wyłączyć odpowiedzialności przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek – utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki czy też nie przestrzeganie procedury reklamacyjnej przesyłki wynikającej z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006 nr 38 poz. 266).

Kolejnym ograniczeniem jest sprzeciwienie się właściwości, naturze stosunku prawnego. Nie wdając się w rozważania teoretycznoprawne, za postanowienia sprzeczne z naturą stosunku uznaje się takie, na mocy których umowa wiąże strony wbrew ich woli, na mocy których stosunek umowny kształtuje sytuację prawną stron w ten sposób, że jedna z nich może dowolnie określać swoje obowiązki lub obowiązki drugiej strony (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1991 r., III CZP 15/91, OSNC 1992, z. 1, poz. 1), takie ukształtowanie treści umowy nazwanej, które sprzeczne jest z jej naturą, np. umowa sprzedaży, która nie przenosi własności rzeczy.

Jakie umowy spotkasz prowadząc sklep internetowy

Podstawowymi umowami, które chcąc prowadzić sklep internetowymi zawrzesz są z pewnością:

 • umowa sprzedaży (towaru z swoim dostawcą),
 • umowa przewozu (zakupionego towaru do magazynu lub do kupującego),
 • umowy związane z płatnościami,
 • umowa o prowadzenie rachunku bankowego,
 • umowa o korzystanie z oprogramowania.

Umowa sprzedaży uregulowana jest w tytule XI księgi trzeciej (zobowiązań) Kodeksu Cywilnego, polega na zobowiązaniu się sprzedawcy do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu jej, oraz zobowiązaniu kupującego do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy ceny. W doktrynie wskazuje się, że sprzedaż, jako najważniejsza z umów, której przedmiotem jest przeniesienie praw, zawiera w sobie rozwiązania o charakterze uniwersalnym, tym samym jest traktowana jako wzorcowa dla innych umów (W.J Katner (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2011, s. 9). W tej lekcji nie będziemy jednak jej szczegółowo omawiać.

Umowa przewozu uregulowana jest również w księdze trzeciej Kodeksu Cywilnego – w tytule XXV. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Jak widać, przedmiotem tej umowy może być zarówno przewóz osób, jak i przewóz rzeczy. Przepisy bezpośrednio związane z przewozem rzeczy zawarte są w Dziale III. Fundamentalną ustawą regulującą przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego jest ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z pózn. zm.). Określono w niej m.in. elementy listu przewozowego, zasady odpowiedzialności przewoznika, procedurę reklamacyjną, a także zasady określania odszkodowania. A także ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) w zakresie m.in. świadczenia przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Kolejną umową, którą możesz zawrzeć jest umowa z operatorem płatności, np. z PayU – ten sposób płatności staje się coraz popularniejszy ze względu na bezpieczeństwo dwóch stron kontraktu (np. Program Ochrony Kupujących). PayU, jak i podobne do niego serwisy, świadczą usługę w zakresie świadczenia usług płatniczych. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z pózn. zm.) w zakres usług płatniczych wchodzą, m.in. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku, wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, czy też świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

Sprzedawco, oczywiście, kolejną elementarną umową będzie umowa o prowadzenie rachunku bankowego – ze względu na wygodę i bezpieczeństwo większość rozliczeń będziesz wykonywał bezgotówkowo. Warto żebyś przed założeniem konta dokładnie przeanalizował oferty banków, przejrzał rankingi niezależnych podmiotów.

Następną umową, którą zawrzesz będzie, w zależności od wybranego rodzaju platformy sklepowej, albo umowa sprzedaży, albo w przypadku platform typu SaaS (Software As a Service) o udostępnianie oprogramowania sklepów internetowych.

Sprzedawco, w razie wysokich obrotów przedsiębiorstwa, może okazać, że nie nadążysz z wysyłką towaru. Warto w takim przypadku skorzystać z usług spedytora, który za wynagrodzeniem zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłek albo do dokonania innych usług związanych z ich przewozem.

Podsumowanie

Jak widzisz prowadząc sklep internetowy z pewnością zawrzesz sporo umów. Pamiętaj, że w umowach zawartych między przedsiębiorcami (a więc w relacji B2B) nie występują klauzule niedozwolone – strony ograniczone są tylko przez opisane wyżej przesłanki wynikające z zasady swobody umów, dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy przeczytaj ją ze zrozumieniem i pytaj. Zwracaj uwagę, np. na okres obowiązywania umowy, czy jest ona zawarta na czas oznaczony czy nieoznaczony, termin wypowiedzenia umowy, a także na klauzule ograniczające czy nawet wyłączające rękojmię (w umowie sprzedaży).

[notice]Pamiętaj, że jeśli czegoś nie rozumiesz, nasz zespół prawników z chęcią odpowie na Twoje pytania. Pamiętaj również, że mając wsparcie prawnika możliwe będzie również skuteczniejsze negocjowanie warunków umów. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.[/notice]