Źródłem każdego biznesu jest pomysł. Nie inaczej jest w przypadku sklepu internetowego. Przed jego otwarciem nie tylko trzeba wiedzieć czym i z kim chcemy handlować, ale także jak się nazwać oraz jakie logo stworzyć, żeby wyróżnić się na rynku. Są to kwestie, o których trzeba pomyśleć już na samym początku naszej działalności, a niewłaściwe decyzje w tym zakresie mogą mieć później negatywne skutki. Szczególnie w przypadku, gdy nasz sklep rozwinie się do znacznych rozmiarów i konkurencja będzie się nam bacznie przyglądać. O tym jak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i zabezpieczyć się na przyszłość piszemy poniżej.

Zapraszamy do lektury, pamiętaj że piszemy dla Ciebie i chcemy odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytanie lub wątpliwości – zostaw je w komentarzu lub skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Co to jest firma przedsiębiorcy

Na początek trochę teorii. Kodeks Cywilny stanowi w art. 43[2]. § 1., że przedsiębiorca działa pod firmą. Choć samo pojęcie firmy nie jest zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym, to w nauce prawa stwierdzono, że pojęcie to wyznaczają dwa elementy:

 1. element podmiotowy, który wynika dosłownie z przytoczonego przepisu – pozwala on na stwierdzenie, że firma indywidualizuje przedsiębiorcę.
 2. element łączący się z jej brzmieniem – firma jest oznaczeniem słownym, zawierającym w przypadku osoby fizycznej jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych, a w przypadku osób prawnych firmą jest jej nazwa.

Zatem firma w ujęciu kodeksu cywilnego jest oznaczeniem słownym indywidualizującym przedsiębiorcę w obrocie. (por. Promińska U., Komentarz do art.43(2) Kodeksu cywilnego w: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Księżak P. (red.), Pyziak-Szafnicka M. (red.), LEX, 2014)

Na co trzeba zwracać uwagę tworząc firmę

Firma będzie nam towarzyszyła w trakcie naszej działalności. Przedsiębiorco, pamiętaj, że wymyślając oznaczenia dla siebie nie jesteś pierwszą osobą, która prowadzi działalność gospodarczą i musisz to wziąć pod uwagę. Jesteś tutaj związany przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

WAŻNE! Zgodnie z art. 5 przytoczonej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest także takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Na przykład Jan Kowalski chce założyć księgarnię i nazwać ją Enpik – w takim wypadku może być w zasadzie pewny, że zostanie to uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 kwietnia 2014 r. V ACa 924/13, stwierdzając, że należy zwrócić uwagę, na różnicę pomiędzy pojęciem „oznaczenie przedsiębiorstwa” użyte w art. 5 u.z.n.k., a pojęciem „firma” użytym w Dziale III, tytułu II Kodeksu cywilnego tj. w art. 43[1]-43[10] k.c. Pojęcie „oznaczenie przedsiębiorstwa” jest pojęciem znaczenie szerszym niż pojęcie „firmy” i zawiera w sobie zarówno bezprawne używanie firmy ale także nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu.

Na co jeszcze musisz uważać rozpoczynając działalność

W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawodawca zdefiniował czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes on innego przedsiębiorcy lub klienta. Jako przykłady czynów nieuczciwej konkurencji podał on:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
 • wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
WAŻNE! Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • naśladownictwo produktów,

WAŻNE! Czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Nie stanowi jednak czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt.

 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub
 • organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Powyższe wyliczenie powinno być dla Ciebie podstawowym katalogiem działań, których nie powinineś podejmować prowadząc swoją działalność. Jego przestrzeganie pozwoli uniknąć Ci nie przyjemnych konsekwencji.

Co grozi za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 1. zaniechania niedozwolonych działań;
 2. usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 4. naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 5. wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 6. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
WAŻNE! Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 17 czerwca 2004 r. (V CK 550/03), uznał, że przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy, np. Jan Kowalski zamiast księgarni Enpik, otworzyć chce kwiaciarnie Enpik – w świetle tezy Sądu Najwyższego taka działalność może być potraktowana jako wykorzystanie renomy innego przedsiębiorcy, a więc jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Podsumowując, tworząc firmę i szukając pomysłu na sklep internetowy bądźmy fair i nie starajmy się „żerować” na cudzej marce. Znacznie bardziej opłacalne, choć wymagające czasu i wytrwałości, jest wyrobienie własnej.

[notice]Sprzedawco, jeśli masz pytania, to napisz do nas. Jesteśmy do Twoich usług.[/notice]