Na posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o prawach konsumenta i wprowadził do niej cztery poprawki. 25 maja 2014 r. Marszałek Senatu przekazał do Sejmu uchwałę Senatu w sprawie ustawy o prawach konsumenta. Uchwałę skierowano w dniu dzisiejszym do Komisji Gospodarki celem zaopiniowania uchwalonych poprawek.

W tym momencie pozostaje jeszcze głosowanie Sejmu nad poprawkami Senatu i ustawa w końcu trafi do podpisu Prezydenta, a następnie zostanie ogłoszona w dzienniku ustaw – od tego momentu rozpocznie bieg sześciomiesięczny okres vacatio legis, po którym ustaw wejdzie w życie.

Ustawa o prawach konsumenta – poprawki zaproponowane przez Senat

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta, wprowadził do jej tekstu 4 poprawki:

1) w art. 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:„3)    adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;”;
2) w art. 44 w pkt 8, w art. 546 w § 2 wyrazy „Ponadto, jeżeli” zastępuje się wyrazem „Jeżeli”;
3) w art. 44 w pkt 16, w art. 561 w § 3 w zdaniu pierwszym wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”;
4) w art. 44 w pkt 28, w art. 5773 po wyrazach „dokument gwarancyjny” wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem oraz wyrazy „stan plomb” zastępuje się wyrazami „sprawdza stan plomb”.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie wprowadzonych poprawek – w szczególności pozytywnie należy odebrać wprowadzenie poprawki numer jeden, która pozwala przedsiębiorcom uniknąć przymusu udostępnienia numeru faksu:

Proponując zmianę zawartą w poprawce nr 1, Senat miał na względzie dostosowanie brzmienia tego przepisu do wymogów wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, określającego zakres obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy.

Zaproponowana poprawka nr 3 ma usunąć błąd logiczny w zdaniu pierwszym w art. 561 § 3 Kodeksu cywilnego, spowodowany przez zastosowanie alternatywy łącznej „lub”. Wybrany przez kupującego sposób doprowadzenia do zgodności towaru z umową albo jest niemożliwy albo jest możliwy, ale wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z innym zaproponowanym przez sprzedawcę.

Pozostałe poprawki mają na celu zapewnienie prawidłowej redakcji przepisów ustawy.

Będziemy Was na bieżąco informować o postępach w pracach nad ustawą!