W świadomości społeczeństwa pokutuje przekonanie, że jeżeli ktoś coś sprzedaje, to musi robić to zawodowo. Nawet w słowniku języka polskiego PWN pod hasłem sprzedawca znajdziemy, że sprzedawcą jest ten, kto zajmuje się zawodowo sprzedawaniem towarów (por. http://sjp.pwn.pl/szukaj/sprzedawca.html dostęp 29.04.2015).

Celem niniejszego wpisu jest pokazanie, że nie zawsze potoczne znaczenie danego słowa pokrywa się z jego znaczeniem prawniczym.

[notice]Dlatego tak ważna jest choćby podstawowa znajomość prawa i współpraca z prawnikami, więc jeśli czegoś nie rozumiesz, skontaktuj się z nami, z chęcią Ci pomożemy.[/notice]

Czy sprzedawcą musi być koniecznie przedsiębiorcą?

Nie, ustawodawca regulując umowę sprzedaży w art. 535 – 555[1] Kodesku Cywilnego nie ograniczył katalogu podmiotów, które mogą być stronami umowy sprzedaży – kupującym, czy z drugiej strony sprzedawcą. Stronami tej umowy mogą więc być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, tzw. ułomna osoba prawna.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 43[1] Kodeksu Cywilnego przedsiębiorcą może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna i ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Za działalność gospodarczą zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) rozumiemy zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Warto podkreślić, że w tej definicji w zakres działalności gospodarczej znalazła się działalność handlowa, więc przedsiębiorca może być sprzedawcą, jednakże nie można stawiać znaku równości między tymi pojęciami, więc SPRZEDAWCA ≠ PRZEDSIĘBIORCA.

Pamiętać też należy, że dokonując wpisu przedsiębiorcy (którą jest osoba fizyczna) do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej musimy określić przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) – handel hurtowy i detaliczny to sekcja G PKD.

Sprzedawco, pamiętaj, że umowa sprzedaży może być zawierana miedzy przedsiębiorcą w roli sprzedającego a konsumentem w roli kupującego (Business to Consumer; B2C), między przedsiębiorcą a przedsiębiorcą (Business to Business, B2B), między konsumentem a konsumentem (Comsumer to Consumer, C2C), a także między przedsiębiorcą a organem publicznym (Business to Government, B2G).

W stosunku do relacji B2C ustawodawca przewidział szczególną ochronę prawną słabszej strony tej umowy – konsumenta. Zaś od przedsiębiorcy (jako profesjonalisty) wymaga: staranności zawodowej, rzetelności i uczciwość w podejmowaniu czynności względem konsumenta. (por. Lehman K, Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców, Warszawa, 2014, s. 10). Dla przykładu żona Jana Kowalskiego, grożąc złożeniem pozwu o rozwód, kazała mu pozbyć się swojego starego motoroweru, np. popularnego Komarka. Nasz Jan Kowalski nie chcąc oddać go na złomowisko, a także z nadzieją, że nowy właściciel doceni piękno i charakter, wystawił go na Allegro. Komarka kupił Tomasz Nowak dla swojego syna w prezencie na jego 18 urodziny. W tym przypadku sprzedający Jan Kowalski nie jest przedsiębiorcą, a opisane zdarzenie jest relacją C2C. Załóżmy jednak, że Tomasz Nowak, prowadzi działalność gospodarczą, która polega na handlu zabytkowymi pojazdami. Gdyby nasz Jan Kowalski kupił od niego, np. Forda T z 1910 roku lub znacznie młodszego Forda Mustanga Shelby „Eleanor” Super Snake z 1967, to umowa sprzedaży zawarta byłaby pomiędzy przedsiębiorcą (sprzedawcą) a konsumentem (kupującym). Byłaby to relacja B2C.

[warning]Podsumowując, w języku prawniczym słowa mogą mieć odmienne znaczenie, niż w języku potocznym. Za przykład może służyć słowo sprzedawca, które potocznie związane jest z działalnością zawodową. Jednak z punktu widzenia prawa obok przedsiębiorców (prowadzących działalność zawodową), sprzedawcą mogą być też osoby prywatne.[/warning]

[notice]Masz pytanie? Potrzebujesz wyjaśnień? Napisz do nas. Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości./notice]