Prace nad nową ustawą o prawach konsumenta nabierają tempa. W dniu 7 maja 2014 r. odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o prawach konsumenta. Zgłoszono kilka poprawek i w efekcie skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania Skierowano do Komisji Gospodarki.

Poprawki zaproponowane przez posłów

Jedną z ważniejszych poprawek było zaproponowanie skrócenia okresu vacatio legis z 6 miesięcy do 3 miesięcy. Argumentowano to przede wszystkim troską o zwiększenie ochrony praw konsumentów oraz możliwość nałożenia kar na Polskę przez Komisję Europejską za niewdrożenie w terminie dyrektywy unijnej.

Komisja wnosi o odrzucenie poprawek

Jeszcze w tym samym dniu (7 maja) Komisja Gospodarki po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania wniosła o ich odrzucenie. Teraz projekt ustawy o prawach konsumentów trafi ponownie do Sejmu, który będzie głosował nad kolejnymi poprawkami oraz przeprowadzi trzecie czytanie projektu. Następie ustawa trafi do Senatu i w razie braku zgłoszenia poprawek zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Przebieg prac legislacyjnych nad nową ustawą o prawach konsumenta

Przebieg prac legislacyjnych wygląda następująco:

ustawa-o-prawach-konsumenta2

Podsumowanie: czekamy na końcowe efekt

Podsumowując już niedługo powinniśmy się dowiedzieć kiedy i w jakim kształcie ostatecznie ustawa o prawach konsumentów zostanie uchwalona. A jest to jedna z ważniejszych ustaw dotyczących m.in. handlu elektronicznego w ostatnich latach.