W tym wpisie dowiesz się, kogo faktycznie dotyczy Ustawa o Prawach konsumenta oraz jak kształtuje się pojęcie “konsumenta” oraz “przedsiębiorcy” w świetle przepisów Ustawy.

KOGO DOTYCZY USTAWA

Przepisy Ustawy regulują stosunki prawne między konsumentem a przedsiębiorcą. Ustawa w kwestii obowiązków normuje przede wszystkim:

  • obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

W naszym przypadku będzie to odpowiednio klient i sprzedawca internetowy, a sama umowa będzie zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego (tj. na odległość).

Planujesz otworzyć sklep internetowy? Sprawdź ofertę na regulamin sklepu internetowego

 

SPRAWDŹ OFERTĘ! 


 

NOWA „STARA” DEFINICJA KONSUMENTA

W trakcie prac nad projektem ustawy o prawach konsumenta wycofano się ostatecznie z rozszerzenia definicji konsumenta o przedsiębiorców.

Zaproponowana w projekcie nowa definicja konsumenta budziła kontrowersje od samego początku. Wskazywano przede wszystkim, że przysporzy ona trudności interpretacyjnych i w zasadzie sprzedawca nie będzie mógł ustalić, czy stroną umowy jest konsument, czy też osoba niebędąca konsumentem. Jest to o tyle ważne, że niespełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumenta będzie mogło nie tylko skutkować wydłużeniem terminu na odstąpienie od umowy do roku, ale będzie również zagrożone karą grzywny.
Przyjrzyjmy się zatem dokonanej zmianie:

Pierwotna definicja konsumenta w projekcie ustawy o prawach konsumenta

Art. 22[1] § 1. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
§ 2. Przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

 Aktualna definicja konsumenta w projekcie ustawy o prawach konsumenta:

Art. 22[1]. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dla porównania podamy poniżej aktualnie obowiązującą definicję konsumenta zawartą w kodeksie cywilnym:

Art. 22[1]. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak widać posłowie odrzucili rozszerzenie definicji konsumenta, a jednocześnie w porównaniu do obecnie obowiązującej definicji doprecyzowali, że drugą stroną czynności prawnej konsumenta musi być przedsiębiorca. Budziło to dotychczas niekiedy wątpliwości, stąd zdecydowano się przy tej okazji to doprecyzować.
Zmianę tę oceniamy bardzo korzystnie. Unikniemy dzięki temu sporych wątpliwości, co do statusu stron umowy.

Co mówi dyrektywa w sprawie praw konsumentów:

Definicja konsumenta powinna obejmować osoby fizyczne działające w celach niezwiązanych z ich działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Jednakże w przypadku umów o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością handlową danej osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta.

Co mówi dyrektywa w sprawie praw konsumentów:

„konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

KTO JEST PRZEDSIĘBIORCĄ

Definicja przedsiębiorcy – art. 43 [1] Kodeksu cywilnego:
Art. 43[1] Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 [1] § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, Ustawa o Prawach Konsumenta ma zastosowanie w naszym przypadku do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego w sytuacji, gdy klientem będzie konsument a sprzedawcą przedsiębiorca.

Na zakończenie zdradzimy, iż w kolejnym wpisie przedstawimy najważniejsze pojęcia i daty, związane z Ustawą o Prawach Konsumenta.